Förr & nu

Pajala, Junosuando och Tärendö allmänningsskog bildades på 1880-talet genom att staten delade ut mark motsvarande 1/4 av det enskilda innehavet.

Allmänningsskogen ägs av c:a 2.000 delägare fördelade på c:a 1.000 jordbruksfastigheter i Pajala kommun.

Allmänningen är 67.000 hektar stort varav c:a 42.000 är produktiv skogsmark och förvaltas av en styrelse med tre ordinarie ledamöter.

Avkastningen från skogen och kapitalförvaltningen går i första hand till stöd för delägarnas jord- och skogsbruk samt till olika former av bidrag. Eventuellt överskott går till delägarna och fördelas i förhållande till deras respektive andel i allmänningen.
Delägarna beslutar i två årliga stämmor, höst och vår, hur verksamheten skall bedrivas, pengarna fördelas samt väljer styrelse. Stämman beslutar också hur jakt och fiske skall bedrivas på allmänningens mark.

Pajala, Junosuando och Tärendö allmänningsskog har en areal av 67.000 hektar. Av dessa är c:a 25.000 hektar mymark, vatten m.m.

Uttag av skog är c:a 40.000 skogskubikmeter/år varav c:a 40% är gallring.

C:a 5.400 hektar är avsatt till natur och viltvård, vilket är 13% av den produktiva arealen.

Tillväxten per år är 65.000 skogskubikmeter.

Nuvarande uttag av skog motsvarar 60% av tillväxten – vilket innebär att tillväxten är 25.000 skogskubikmeter mer än vi avverkar per år.