Stämmor & protokoll

rengarde

Vårstämma 2019

Ordinarie vårstämma med delägarna i Pajala, Junosuando och Tärendö socknars allmänningsskog hålls i Pajala Folketshus Fredagen den 17:e maj 2019 kl. 10.00 för behandling av följande ärenden:

 1. Stämmans öppnande
 2. Fråga om stämmans behöriga utlysande
 3. Val av protokollsjusterare (tid och plats för justering)
 4. Godkännande av dagordning
 5. Godkännande av röstlängd
 6. Val av stämmoordförande och vice stämmoordförande för år 2020
 7. Val av tre ordinarie styrelseledamöter för perioden 2020-2023
 8. Val av tre styrelsesuppleanter för perioden 2020-2023
 9. Kungörelse av allmänningsstämma för år 2020
 10. Arvoden och ersättningar för år 2020
 11. Styrelsens förslag till fastställelse av utdelning enligt stämmobeslut 181207, §19
 12. Framläggande av:
  • Årsredovisning 2018
  • Pensionsstiftelsens årsredovisning 2018
  • Revisionsberättelser samt fråga om ansvarsfrihet
 13. Val av:
  • Revisorer för år 2020
  • Valberedning för år 2020
 14. Meddelanden

                      ALLMÄNNINGSSTYRELSEN

Stämmohandlingar finns på hemsidan fr.o.m. 20190513>>