Stämmor & protokoll

 

rengardeVårstämma 2017

Ordinarie vårstämma med delägarna i Pajala, Junosuando och Tärendö socknars allmänningsskog. Pajala Folkets Hus, Fredagen den 19:e maj 2017 kl. 10.00 för behandling av följande ärenden.

Ladda ner stämmohandlingar >>

Följande ärenden behandlas:

 1. Stämmans öppnande
 2. Fråga om stämmans behöriga utlysande
 3. Val av protokollsjusterare
 4. Godkännande av dagordning
 5. Godkännande av röstlängd
 6. Val av stämmoordförande och vice stämmoordförande för år 2018
 7. Kungörelse av allmänningsstämma för år 2018
 8. Motion om getpremie samt styrelsens förslag
 9. Arvoden och ersättningar för år 2018
 10. Val av två ordinarie styrelseledamöter för åren 2018-2021
 11. Styrelsen förslag till fastställelse av utdelning enligt stämmobeslut 161209, §21
 12. Framläggande av
  – Årsredovisning 2016
  – Pensionsstiftelsens årsredovisning 2016
  – Revisionsberättelser samt fråga om ansvarsfrihet
 13. Val av
  – Revisorer för år 2018
  – Valberedning för år 2018
 14. Meddelanden

Stämmohandlingar kommer att finns tillgängliga på hemsidan. Handlingarna kan även erhållas hos allmänningskontoret i Pajala: allmanningsskog.pajala@telia.com eller tel 0978-710 30.

ALLMÄNNINGSSTYRELSEN

Efter stämman kommer Sparbanken Nord att informera om generationsskiften.